Vodné a stočné pro rok 2023

 09. listopadu 2022

Vodné a stočné pro rok 2023

Představenstvo společnosti VHZ schválilo na svém jednání představenstva společnosti VHZ, konaném dne 4. 11. 2022 po projednání s dozorčí radou společnosti VHZ a v souladu se

  1. zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
  2. finančním modelem a vyrovnávacím nástrojem Operačního programu Životní prostředí a
  3. mimořádným opatřením Státního fondu životního prostředí ČR pro vodohospodářské projekty financované s podporou Operačního programu životního prostředí vydaného dne 10. 10. 2022 v souvislosti s energetickou krizí,

sazby vodného a stočného (VaS) pro rok 2023 ve své tarifní oblasti pro koncové odběratele tak, že s účinností od 1. 1. 2023 budou platit následující ceny VaS:

Cena vodného bez DPH: 54,06 Kč/m3;         cena vodného včetně DPH (10%): 59,47 Kč/m3

Cena stočného bez DPH: 62,11 Kč/m3;        cena stočného včetně DPH (10%): 68,32 Kč/m3

Cena vodného a stočného bez DPH celkem:    116,17 Kč/m3

Cena vodného a stočného včetně DPH (10%): 127,79 Kč/m3

Vzhledem k aktuálnímu bezprecedentnímu cenovému vývoji na trhu a růstu meziroční inflace, která zasáhla veškerá odvětví ekonomiky v řádech desítek procent, dochází pro rok 2023 k meziročnímu navýšení sazby vodného o 25%, sazby stočného o 36%. To odpovídá celkovému meziročnímu navýšení ceny VaS o 30,6%. Představenstvo společnosti VHZ si je vědomo výrazného meziročního nárůstu sazeb VaS a z tohoto důvodu zveřejňuje sazby VaS již nyní, a to z důvodu zřejmé nutnosti brzké informovanosti všech odběratelů.

K navýšení sazeb VaS dochází jednak z důvodu nutnosti meziročního navýšení pachtovného z vodohospodářské infrastruktury, tj. nutnosti navýšení zdrojů pro financování nejnutnější obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, jednak z důvodu navýšení provozních nákladů provozní společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS) nutných pro zajištění řádného a bezvadného provozování vodohospodářského majetku VHZ.

Meziroční navýšení pachtovného o 18% pro rok 2023 na celkovou úroveň cca 144 658 tis. Kč představuje s ohledem na již zasmluvněné a připravené investice společnosti VHZ nejnižší možnou úroveň meziročního nárůstu. Mezi aktuálně probíhající a připravované významné investice patří postupná obnova vodovodního přivaděče z Koutů nad Desnou do Šumperka (cca 50 mil. Kč ročně), dále velká rekonstrukce úpravny vody v Moravičanech, včetně její rozšíření o novou akumulační nádrž (cca 40 mil. Kč) a nesčetné stavební projekty obnovy vodovodních a kanalizačních sítí v koordinaci s městy a obcemi našeho regionu.

Společnost VHZ je dále povinna zajistit kontinuální financování dalších nutných akcí obnovy technologií vodárenské infrastruktury, jako jsou úpravny vody, čistírny odpadních vod a jejich řídících systémů a v neposlední řadě spolufinancování nových investic, aktuálně zejména centrální sušárny čistírenských kalů na ČOV v Šumperku s celkovými investičními náklady cca 170 mil. Kč realizované na základě platné legislativy v oblasti nakládání s odpady. Roční výdaje společnosti VHZ spojené s nutnou a udržitelnou investicí do svého majetku představují finanční prostředky ve výši min. 120 mil Kč.

Meziroční nárůst pachtovného z majetku společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. vstoupí i do kalkulací cen vody předané na rok 2023, které aktuálně zpracovává společnost ŠPVS pro další vlastníky vodovodů a kanalizací využívající částečně vodohospodářskou infrastrukturu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Nárůst provozních nákladů společnosti ŠPVS je způsoben zejména globálním extrémním nárůstem cen energií, tj. elektřiny a plynu. Energie jsou kalkulovány na úrovni zastropování jejich cen pro rok 2023 Nařízením vlády ČR, což představuje jen u elektřiny meziroční nárůst těchto nákladů ze 14,6 mil. Kč na 35,9 mil. Kč, tj. na úroveň 246% současného stavu. Náklady na likvidaci čistírenských kalů jsou podle závazného finančního modelu kalkulovány s meziročním nárůstem o cca 27%, náklady na odstraňování poruch a havárií jsou podle finančního modelu navýšeny v návaznosti na index meziročního nárůstu cen stavebních prací cca o 13%, osobní náklady jsou pro rok 2023 kalkulovány s meziročním navýšením o 10%, tedy na úrovni nárůstu platů ve veřejné správě platném již od září 2022. Provozní náklady ŠPVS musely být dále navýšeny i v souvislosti se zahájením provozování aktuálně dokončených investic - kanalizace v místní části Mohelnice Újezd, dále dokončené stavby kanalizace, ČOV a vodovodu ve Václavově u Zábřeha, dále plánovaného zahájení provozu centrální sušárny čistírenských kalů na ČOV Šumperk na podzim roku 2023 a rovněž z důvodu nutných nákladů na posílení kybernetické bezpečnosti informačních systémů ŠPVS na základě nařízení Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost pro tzv. kritickou infrastrukturu v našem státě.

Meziroční navýšení cen vodného a stočného v tarifní oblasti společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. odpovídá předpokládanému navýšení těchto cen u většiny vodárenských společností v ČR. Oproti několikanásobnému nárůstu cen energií, tepla, potravin a dalších komodit v ČR není schválené navýšení cen vodného a stočného na úrovni cca 30 % zdaleka tak výrazné. Prakticky znamená navýšení ceny jednoho litru pitné vody včetně stočného z cca 0,10 Kč na cca 0,13 Kč.

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované