Předmět činnosti společnosti

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. (VHZ) vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady, kanalizační řady, úpravny vody, čistírny odpadních vod (ČOV), zdroje pitné vody a další technologické součásti vodohospodářské infrastruktury v regionu Šumperk. Společnost VHZ v součinnosti se svým provozovatelem a akcionáři společnosti pravidelně a kontinuálně investuje do obnovy, rozšiřování a modernizace jí vlastněné vodohospodářské infrastruktury. 


Důležitou součástí práce společnosti VHZ je i nahrazování starých zdrojů novými kvalitními zdroji podzemní vody. Významným z hlediska investic a plánování je zajištění maximálního možného počtu připojených domácností a podniků k vodovodní a kanalizační infrastruktuře. Společnost VHZ pracuje s cílem maximální ochrany životního prostředí a podle principů udržitelného rozvoje.


Společnost VHZ zajišťuje rovněž veškeré provozní aspekty svého vodohospodářského majetku – k tomuto využívá svoji dceřinou společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS). 

Poslání společnosti

Posláním společnosti VHZ je zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Naším posláním je rovněž zajištění dlouhodobě udržitelného provozování vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu a jejich systematické a průběžné modernizování a rozšiřování.


VHZ plní své poslání s maximálním ohledem na potřeby občanů a organizací šumperského regionu. V náročném prostředí svého působení VHZ usiluje o dlouhodobě udržitelné ceny vodného a stočného. 

Strategické cíle společnosti

Mezi strategické cíle společnosti VHZ patří především zajištění provozování vodovodů a kanalizací v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby ve vazbě na dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, zajištění dostatečných prostředků na obnovu majetku vodovodů a kanalizací a kvalitní péče o vodovody a kanalizace, zajištění efektivní správ a rozvoj infrastruktury, uplatňování jednotné metody solidární ceny pro vodné a stočné v oblasti působnosti VHZ, udržení jednotné solidární ceny pro vodné a stočné v oblasti působnosti VHZ, dodržování dotačních podmínek dle pravidel OPŽP a MZe, zajišťování možnosti dalšího využití dotačních programů a zajištění efektivního provozování vodovodů a kanalizací prostřednictvím dceřiné společnosti ŠPVS

Vývoj a historie společnosti

Společnost VHZ je v současné době municipální (městskou) akciovou společností, tj. je vlastněna výhradně městy a obcemi šumperského regionu. Ve své činnosti společnost VHZ navazuje na dřívější organizace a je pokračovatelem hrdé tradice vodárenství v regionu. Společnost VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení někdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. 

Financování činnosti společnosti VHZ

Zdrojem financování veškerých činností společnosti VHZ jsou příjmy z plateb vodného (platba spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě) a stočného (platba za odvedení odpadní vody kanalizací a její vyčištění). Vodné a stočné je vybíráno v souladu se zákonem 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a to prostřednictvím provozovatele ŠPVS. 

Struktura řízení společnosti a akcionáři

Akcionáři společnosti jsou výhradně obce a města regionu Šumperk.  Města a obce tak mají plnou kontrolu nad správou společnosti VHZ a nad jejím strategickým směřováním. Akcionáři vykonávají svá majetková práva na pravidelných valných hromadách společnosti VHZ, kde rozhodují mimo jiné o obsazení představenstva a dozorčí rady společnosti VHZ.


Společnost VHZ spravují na vrcholné úrovni dva orgány - v čele stojí představenstvo, kontrolní činnost má v kompetenci dozorčí rada. V čele týmu zaměstnanců VHZ stojí výkonný ředitel, který se zodpovídá předsedovi představenstva společnosti VHZ.

Sídlo společnosti:
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Jílová 2769/6
787 01 ŠUMPERK
IČ: 47674954
Datová schránka:  qr2gxwu
e-mail: info@vhz.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vložky 714.

č. ú. VHZ vedeného u ČSOB, a.s. 3783258/0300

Promo video

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované