Obecné informace o společnosti VHZ

Základním a zásadním posláním VHZ je kvalitní správa, údržba a obnova vlastního majetku (VaK) a zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, přičemž plnění těchto poslání je prováděno s maximálním ohledem na potřeby občanů a firem šumperského okresu a zároveň se snahou o udržení dlouhodobě jednotné solidární a udržitelné ceny pro vodné a stočné.

Vodné a stočné – aktuální tarif

Vodné je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace. Kalkulace cen vodného a stočného vychází z platných předpisů a pravidel pro věcně usměrňované ceny. 

Proces cenotvorby tarifu vodného a stočného ve správním regionu VHZ vychází z nové Provozní smlouvy č. VHZ – 2020/372 uzavřené mezi VHZ a ŠPVS dne 2. 12. 2020. Struktura provozních nákladů a mechanismus výpočtů jednotlivých tarifů odpovídá novému provoznímu nastavení se stanovením nových technických základů provozních nákladů, které byly nastaveny v souvislosti s novým provozním modelem. Výše tarifů vodného a stočného je vždy schvalována představenstvem společnosti VHZ. Veškeré služby související s kalkulací, měřením a výběrem vodného a stočného zajišťuje provozovatel společnost ŠPVS, a.s. 

Od 1.1. 2024 do 31.12.2024 platí tyto ceny vodného a stočného:

Pitná voda dodávaná přímým odběratelům (vodné) 56,75 Kč + 12% DPH, tj.  63,56 Kč/m3.
Voda odpadní odváděná (stočné) 65,25 Kč + 12 % DPH, tj. 73,08 Kč/m3.

Průvodní informace a komentář VHZ k tarifu VaS pro rok 2024

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024

Od 1.1. 2023 do 31.12.2023 platí tyto ceny vodného a stočného:

Pitná voda dodávaná přímým odběratelům (vodné) 54,06 Kč + 10 % DPH, tj. 59,47 Kč/m3.
Voda odpadní odváděná (stočné) 62,11 Kč + 10 % DPH, tj. 68, 32 Kč/m3.

Průvodní informace VHZ k ceně Vodného a stočného pro rok 2023

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 platí tyto ceny vodného a stočného:

Pitná voda dodávaná přímým odběratelům (vodné) 43,19 Kč + 10 % DPH, tj. 47,51 Kč/m3.
Voda odpadní odváděná (stočné) 45, 72 Kč + 10 % DPH, tj. 50, 29Kč/m3.

Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na tomto místě zveřejňuje společnost VHZ v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informace, o jejichž zodpovězení bylo požádáno ze strany třetích stran na základě a v souladu se shora uvedeným zákonem.

Technické standardy výstavby vodovodů a kanalizací

Představenstvo společnosti VHZ vydalo s účinností od 1. 11. 2019 Technické standardy materiálů a zařízení pro kanalizační stoky, vodovodní řady a kanalizační a vodovodní přípojky. 

Účelem Standardů je stanovení jednotných požadavků a postupů při výstavbě, rekonstrukci a opravách kanalizační a vodovodní infrastruktury, za účelem dosažení unifikace, optimální kvality a životnosti díla. 

Standardy mají přiblížit administrativní postupy, které provázejí zásahy do stokové a vodovodní sítě od záměru až po předání díla do užívání. Součástí je detailní návrh některých objektů, které se na stokové a vodovodní síti často opakují a vydávají se za účelem zabezpečení jednotného konstrukčního řešení vodohospodářských staveb v oblasti působnosti VHZ. 

Standardy jsou závazné jako typový podklad pro všechny zaměstnance společnosti VHZ, ŠPVS, a.s., investory, projektanty a dodavatelské firmy pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce, opravy kanalizačních a vodovodních přípojek a stokové a vodovodní sítě, které jsou součástí majetku společnosti VHZ, či budou do tohoto majetku po dokončení vloženy.

Informace k aktuální výstavbě

Informace o aktuálně probíhající stavební činnosti na objektech VHZ je uvedena v přiloženém dokumentu:

Komplexní informace o aktuální stavební činnosti VHZ - aktualizace k 31.5.2024

Ke stažení

Bude doplněno

Zadávací a poptávková řízení

Společnost VHZ je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Převážnou část zakázek zadávaných společností VHZ tvoří sektorové zakázky týkající se relevantní činnosti na úseku odvětví vodárenství. VHZ tak při zadávání svých zakázek postupuje podle ustanovení zákona týkajících se sektorových veřejných zakázek. Tyto zakázky zadává společnost VHZ prostřednictvím systému eZakazky společnosti OTIDEA. K tomuto viz „Profil zadavatele“.

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované