Stanovy společnosti

Stanovy akciové společnosti VHZ jsou jejím základním statutárním dokumentem. Stanovy společnosti VHZ jsou pořizovány ve formě veřejné listiny, tedy ve formě notářského zápisu (§ 776 odst. 2 ZOK). Ve stanovách společnosti VHZ je definována vnitřní struktura společnosti, jsou v nich blíže vymezeny orgány společnosti a další zákonem vyžadované údaje. Každá změna skutečností, které jsou v nich zachyceny, vyžaduje současně změnu stanov. Schvalovatelem stanov je valná hromada společnosti VHZ. 

Aktuálně platné znění Stanov společnosti VHZ bylo schváleno Valnou hromadou VHZ dne 7. 12. 2020, a to s účinností od 1.1.2021. Společnost VHZ publikuje na svých webových stránkách aktuální platnou podobu Stanov. K termínu 1.9.2022 došlo k aktualizaci Stanov s ohledem na zvýšení základního kapitálu společnosti VHZ. 

Stanovy společnosti VHZ Šumperk, a.s. platné a účinné od 1.9.2022

Seznam akcionářů společnosti

Společnost VHZ vede v souladu se zákonem o obchodních korporacích Seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti VHZ je akcionářem ten, kdo je zapsán v Seznamu akcionářů VHZ. Seznam akcionářů společnosti VHZ je nyní aktualizován k datu 1.12.2022. Akcionář společnosti VHZ informuje společnost VHZ o jakékoliv změně týkající se zapisovaných skutečností, a to bez zbytečného odkladu. 

Seznam akcionářů společnosti VHZ Šumperk, a.s. - aktualizováno k 1.12.2022

Výroční zprávy společnosti

Společnost VHZ vydává o své hospodářské a podnikatelské činnosti jednou ročně Výroční zprávu. V rámci Výročních zpráv podává společnost VHZ povšechné a komplexní informace o stavu, vývoji a náplni podnikatelské činnosti VHZ.  Od roku 2020 pořizuje společnost VHZ rovněž konsolidovanou výroční zprávu společností VHZ a ŠPVS, a.s. 

Oznámení o valné hromadě

Na tomto místě uveřejňuje společnost VHZ v souladu se Stanovami společnosti a § 406 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Pozvánku na svolanou Valnou hromadu akcionářů společnosti VHZ. Pozvánka se uveřejňuje minimálně třicet dní před konáním Valné hromady, a to po celou dobu do okamžiku konání Valné hromady. 

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO: 476 74 954, se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 714, (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti:

Datum a čas konání valné hromady Společnosti:

  • Pátek 3. března 2023 od 8:30 hod. (předpokládaná doba trvání nejpozději do 13:00 hod.)

Místo konání valné hromady Společnosti:

  • Kulturní dům Rapotín, Šumperská 530, 788 14 Rapotín, Česká republika. 

Pozvánka včetně příloh ke stažení

1_Pozvánka na VH VHZ_03_03_2023

Příloha č. 1 - úplné znění stanov účinné od 1. září 2022

Příloha č. 2 - úplné znění stanov s vyznačenými změnami

Příloha č. 3 - návrh akcionáře_město Mohelnice

Příloha č. 3 - návrh akcionáře_město Šumperk

Příloha č. 3 - návrh akcionáře_město Zábřeh

Příloha č. 3 - návrh akcionáře_obec Rapotín

Příloha č. 3 - stanovisko představenstva společnosti k návrhům akcionářů

Příloha č. 4 - návrh akcionáře_obec Rájec

Příloha č. 4 - sdělení akcionáře_obec Rapotín

Příloha č. 4 - stanovisko představenstva společnosti k návrhům akcionářů

Příloha č. 5 - stanovisko představenstva společnosti k odměňování členů orgánů

Příloha č. 6 - stanovisko dozorčí rady společnosti k odměňování členů orgánů

Příloha č. 7 - smlouva o výkonu funkce člena představenstva_Jiří Vykydal

Příloha č. 8 - smlouva o výkonu funkce člena představenstva_Jan Špička

Příloha č. 9 - smlouva o výkonu funkce člena představenstva_Miroslav Adámek

Příloha č. 10 - smlouva o výkonu funkce člena představenstva_Bohuslav Hudec

Příloha č. 11 - smlouva o výkonu funkce člena představenstva_František John

Příloha č. 12 - smlouva o výkonu funkce člena představenstva_Pavel Doubrava

Příloha č. 13 - smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady_Jiří Vykydal

Příloha č. 14 - smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady_Jan Špička

Příloha č. 15 - smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady_Vladimír Hroch

Zápisy z jednání valné hromady

Společnost VHZ nabízí svým akcionářům ke stažení následující zápisy z jednání Valné hromady

Další informace

Společnost VHZ předkládá akcionářům společnosti VHZ obecné vzory usnesení pro realizaci delegace zástupců akcionářů na jednání valné hromady společnosti VHZ a pro návrhy zástupců akcionářů do orgánů (představenstvo a doročí rada) společnosti VHZ. Po přijetí jakéhokoliv usnesení týkajícího se delegace či návrhu zástupce, je nezbytné, aby jej akcionář bezodkladně zaslal prostřednictvím datové zprávy společnosti VHZ. 

1_Vzor_VHZ_Návrh usnesení_rada Města_delegace VH, PR a DR

2_VHZ_Návrh usneseni_zastupitelstvo Města_delegace VH, PR a DR

3_VHZ_Navrh usneseni_zastupitelstvo Obce_delegace VH, PR a DR

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované