Stanovy společnosti

Stanovy akciové společnosti VHZ jsou jejím základním statutárním dokumentem. Stanovy společnosti VHZ jsou pořizovány ve formě veřejné listiny, tedy ve formě notářského zápisu (§ 776 odst. 2 ZOK). Ve stanovách společnosti VHZ je definována vnitřní struktura společnosti, jsou v nich blíže vymezeny orgány společnosti a další zákonem vyžadované údaje. Každá změna skutečností, které jsou v nich zachyceny, vyžaduje současně změnu stanov. Schvalovatelem stanov je valná hromada společnosti VHZ. 

Aktuálně platné znění Stanov společnosti VHZ bylo schváleno Valnou hromadou VHZ dne 7. 12. 2020, a to s účinností od 1.1.2021. Společnost VHZ publikuje na svých webových stránkách aktuální platnou podobu Stanov. K termínu 1.9.2022 došlo k aktualizaci Stanov s ohledem na zvýšení základního kapitálu společnosti VHZ. 

Stanovy společnosti VHZ Šumperk, a.s. platné a účinné od 1.9.2022

Seznam akcionářů společnosti

Společnost VHZ vede v souladu se zákonem o obchodních korporacích Seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti VHZ je akcionářem ten, kdo je zapsán v Seznamu akcionářů VHZ. Seznam akcionářů společnosti VHZ je nyní aktualizován k datu 1.12.2022 

Seznam akcionářů společnosti VHZ Šumperk, a.s. - aktualizováno k 1.12.2022

Výroční zprávy společnosti

Společnost VHZ vydává o své hospodářské a podnikatelské činnosti jednou ročně Výroční zprávu. V rámci Výročních zpráv podává společnost VHZ povšechné a komplexní informace o stavu, vývoji a náplni podnikatelské činnosti VHZ.  Od roku 2020 pořizuje společnost VHZ rovněž konsolidovanou výroční zprávu společností VHZ a ŠPVS, a.s. 

Oznámení o valné hromadě

Na tomto místě uveřejňuje společnost VHZ v souladu se Stanovami společnosti a § 406 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Pozvánku na svolanou Valnou hromadu akcionářů společnosti VHZ. Pozvánka se uveřejňuje minimálně třicet dní před konáním Valné hromady, a to po celou dobu do okamžiku konání Valné hromady. 

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO: 476 74 954, se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 714, (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti:

Datum a čas konání valné hromady Společnosti:
pátek 24. června 2022 v 8:30 hodin (předpokládaná doba trvání do 13:00 hod.)

Místo konání valné hromady Společnosti:
Kulturní dům Rapotín, Šumperská 530, 788 14 Rapotín, Česká republika.

Pozvánka včetně příloh ke stažení

Informace pro vykonání přednostního práva k úpisu nových akcií společnosti VHZ
VHZ Šumperk - pozvánka na řádnou valnou hromadu - červen 2022
Příloha 1 - Výroční zpráva 2021
Příloha č. 3 znalecký posudek 233_001_2022
Příloha č. 4 znalecký posudek 239_007_2022
Příloha č. 5 znalecký posudek 235_003_2022
Příloha č. 6 znalecký posudek 236_004_2022
Příloha č. 8 znalecký posudek 238_006_2022
Příloha č. 9 znalecký posudek 237_005_2022
Příloha 10 - Zpráva představenstva o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady
Příloha 11 - Dohoda o započtení město Sobotín
Příloha 12 - Dohoda o započtení město Hanušovice
Příloha 13 - Dohoda o započtení město Šumperk
Příloha 14 - Dohoda o započtení město Mohelnice
Příloha 15 - Dohoda o započtení město Loštice
Příloha č. 16 - smlouva o podmínkách realizace projektu Šumperk
Příloha č. 17 - smlouva o podmínkách realizace projektu Hanušovice
Příloha č. 18 - smlouva o podmínkách realizace projektu Loštice
Příloha č. 19 - smlouva o podmínkách realizace projektu Loštice 2
Příloha č. 20 - kupní smlouva Loštice
Příloha č. 21 - smlouva o podmínkách realizace projektu Mohelnice
Příloha č. 22 - smlouva o podmínkách realizace projektu Mohelnice 2
Příloha č. 23 smlouva o převodu projektové dokumentace Mohelnice
Příloha č. 24 smlouva o podmínkách realizace projektu Sobotín

Zápisy z jednání valné hromady

Společnost VHZ nabízí svým akcionářům ke stažení následující zápisy z jednání Valné hromady

Další informace

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované