Stanovy společnosti

Stanovy akciové společnosti VHZ jsou jejím základním statutárním dokumentem. Stanovy společnosti VHZ jsou pořizovány ve formě veřejné listiny, tedy ve formě notářského zápisu (§ 776 odst. 2 ZOK). Ve stanovách společnosti VHZ je definována vnitřní struktura společnosti, jsou v nich blíže vymezeny orgány společnosti a další zákonem vyžadované údaje. Každá změna skutečností, které jsou v nich zachyceny, vyžaduje současně změnu stanov. Schvalovatelem stanov je valná hromada společnosti VHZ. 

Aktuálně platné znění Stanov společnosti VHZ bylo schváleno Valnou hromadou VHZ dne 3. 3. 2023, a to s účinností od 3.3.2023. Společnost VHZ publikuje na svých webových stránkách aktuální platnou podobu Stanov. 

Seznam akcionářů společnosti

Společnost VHZ vede v souladu se zákonem o obchodních korporacích Seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti VHZ je akcionářem ten, kdo je zapsán v Seznamu akcionářů VHZ. Seznam akcionářů společnosti VHZ je nyní aktualizován k datu 1.12.2022. Akcionář společnosti VHZ informuje společnost VHZ o jakékoliv změně týkající se zapisovaných skutečností, a to bez zbytečného odkladu. 

Oznámení o valné hromadě

Na tomto místě uveřejňuje společnost VHZ v souladu se Stanovami společnosti a § 406 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Pozvánku na svolanou Valnou hromadu akcionářů společnosti VHZ. Pozvánka se uveřejňuje minimálně třicet dní před konáním Valné hromady, a to po celou dobu do okamžiku konání Valné hromady. 

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO: 476 74 954, se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 714, (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti:

Datum a čas konání valné hromady Společnosti:

  • Aktuálně není svolávána jakákoliv valná hromada společnosti. Poslední jednání valné hromady proběhlo v pátek 28. června 2024 od 8:30 hod.

Místo konání valné hromady Společnosti:

  • Aktuálně není svolávána jakákoliv valná hromada společnosti. Poslední jednání valné hromady proběhlo na adrese Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, přízemí administrativní budovy ŠPVS, a.s., Česká republika. 

Pozvánka včetně příloh ke stažení

  • Aktuálně není svolávána jakákoliv valná hromada společnosti.

Další informace

Společnost VHZ předkládá akcionářům společnosti VHZ obecné vzory usnesení pro realizaci delegace zástupců akcionářů na jednání valné hromady společnosti VHZ a pro návrhy zástupců akcionářů do orgánů (představenstvo a doročí rada) společnosti VHZ. Po přijetí jakéhokoliv usnesení týkajícího se delegace či návrhu zástupce, je nezbytné, aby jej akcionář bezodkladně zaslal prostřednictvím datové zprávy společnosti VHZ. 

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované