Kontaktní informace provozovatele ŠPVS

Sídlo
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
ID datové schránky e2uvpqj

Telefonní kontakty
Spojovatel 583 317 111
Zákaznické centrum 583 317 317
Dispečink- hlášení poruch 583 317 202 (NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA)
Další kontakty https://www.spvs.cz/kontakty

www.spvs.cz

Popis provozního modelu infrastruktury VHZ

Veškerá vodohospodářská infrastruktura v majetku VHZ je provozována dceřinou společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS) v tzv. vlastnickém modelu provozování, kdy mezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem je uzavřena provozní smlouva, na jejímž základě provozovatel infrastrukturu užívá a provozuje a poskytuje služby s tím spojené. V rámci vlastnického modelu provozování je provozní společnost ŠPVS vlastněna společností majetkovou (VHZ). 

Při vlastnickém modelu provozování provozovatel přebírá veškerá provozní rizika za vlastníka (např. dodržování legislativních požadavků na kvalitu pitné či vyčištěné odpadní vody, výběr vodného a stočného od konečných odběratelů, rizika vzniku škod při provozování, atd.). Provozovatel hradí vlastníku infrastruktury, tedy společnosti VHZ, nájemné, resp. pachtovné, za užívání vodohospodářské infrastruktury.

Rozdělení kompetencí činností VHZ a ŠPVS

VHZ je akciovou společností 100 % vlastněnou městy a obcemi šumperského okresu, které díky svým akciím mají kontrolu nad její správou a strategickým směřováním. Během prvních dvou desítek let fungování společnosti se počet akcionářů postupně stabilizoval na čísle 28. Akcionáři se scházejí na valných hromadách, kde rozhodují mimo jiné o obsazení představenstva a dozorčí rady VHZ. Ve své činnosti navazuje VHZ na dřívější organizace a je pokračovatelem hrdé tradice vodárenství v regionu.

VHZ vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod (ČOV) a některé dešťové zdrže v okrese Šumperk. VHZ investuje do rozšiřování a modernizace řadu s cílem minimalizovat provozní ztráty vody, které vznikají v zastaralé infrastruktuře. Součástí práce VHZ je ale i nahrazování starých zdrojů novými kvalitními zdroji podzemní vody. Významným z hlediska investic a plánování je zajištění maximálního možného počtu připojených domácností a podniků k vodovodním a kanalizačním stokám. VHZ pracuje s cílem maximální ochrany životního prostředí a podle principů udržitelného rozvoje.

Posláním VHZ je zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Cílem činnosti VHZ je dlouhodobě udržitelné provozování vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně zařízení na čištění vod, jejich systematické a průběžné rozšiřování a modernizování. VHZ plní své poslání s maximálním ohledem na potřeby občanů a firem z šumperského okresu a v náročném prostředí svého působení usiluje o dlouhodobě udržitelné ceny vodného a stočného. VHZ se okrajově zabývá rovněž problematikou dešťových kanalizací, které jsou ovšem jinak v majetku třetích osob.

Provozování infrastrukturálního majetku ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je zajišťováno prostřednictvím společnosti ŠPVS, a to na základě Provozní smlouvy.

Specifikace aktuálně platné provozní smlouvy

Provozování vodohospodářského majetku VHZ je realizováno na základě Provozní smlouvy č. VHZ – 2020/372 uzavřené mezi VHZ a ŠPVS dne 2. 12. 2020. Smlouva nabyla účinnosti ke dni 1.1.2021 a je uzavřena do 31. 12. 2026. Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dne 3.12.2020. 

Rozsah provozované infrastruktury v majetku VHZ

Společnost VHZ vlastní a spravuje infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací na území těchto měst a obcí šumperského okresu – Bludov, Hanušovice, Hraběšice, Chromeč, Jestřebí, Krchleby, Loštice, Loučná nad Desnou, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Nemile, Olšany, Petrov nad Desnou, Postřelmůvek, Rájec, Rapotín, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Stavenice, Šumperk, Třeština, Velké Losiny, Vikýřovice, Vyšehoří a Zábřeh. 

Personální zastoupení v dceřiné společnosti ŠPVS

Představenstvo

Ing. Roman Macek, předseda představenstva od 3. 11. 2020. 
Ing. Radim Jirout, MBA, LLM., místopředseda představenstva od 3. 11. 2020, Generální ředitel společnosti.
Ing. Pavel Večerka, MBA, člen představenstva od 3. 11. 2020.
Mgr. et Mgr. Martin Čank, člen představenstva od 3. 11. 2020.
RNDr. Mgr. František John, Ph. D., člen představenstva od 3. 11. 2020.

Dozorčí rada

JUDr. Martin Budiš, předseda dozorčí rady od 3. 11. 2020.
Ing. Petr Suchomel, člen dozorčí rady od 3. 11. 2020.
Miloš Hecl, člen dozorčí rady od 15. 6. 2017 – zástupce zaměstnanců ŠPVS. 

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované