Valná hromada VHZ proběhla letos v Rapotíně

 28. června 2022

Valná hromada VHZ proběhla letos v Rapotíně

Dne 24.6.2022 proběhla v Kulturním domě v Rapotíně řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ). Zástupci akcionářů společnosti, které tvoří města a obce Šumperského regionu, se na místo konání valné hromady sjížděli již od osmi hodin. Samotná valná hromada byla zahájena dle harmonogramu v 8:30 hodin. Valné hromady se účastnili akcionáři s majetkovými podíly převyšujícími v každém projednávaném bodě více jak devadesát procent, tj. valná hromada byla po celou dobu kvalifikovaně usnášeníschopná. Program jednání čítal 18 bodů. Valnou hromadu zahájil přednesem zprávy představenstva k podnikatelské činnosti VHZ za rok 2021 předseda představenstva společnosti, pan Martin Hoždora. Po něm následoval projev zástupce dozorčí rady k přezkumné činnosti hospodaření společnosti VHZ. Tohoto projevu se letos ujal člen dozorčí rady, pan Mgr. Bohuslav Hudec.

Všechny body jednání předložené představenstvem společnosti byly valnou hromadou schváleny. Mezi hlavní body valné hromady patřily záležitosti projednání a schválení účetní závěrky společnosti VHZ za rok 2021 a konsolidované účetní závěrky společností VHZ a ŠPVS za rok 2021. Valná hromada rovněž rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti VHZ úpisem nových akcií společnosti o bezmála 84 mil Kč, přičemž úpis nových akcií bude splacen nepeněžitými a peněžitými vklady svých akcionářů.

Společnost ŠPVS vytvořila v roce 2021 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 14 118 000,- Kč.  VHZ ukončila účetní rok 2021 se ziskem ve výši 30 514 000,- Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2021 skončil v zisku 23 384 000,- Kč. Společnost ŠPVS vyplatila společnosti VHZ v červenci roku 2021 dividendu ze zisku roku 2020 ve výši ve výši 19 046 000,- Kč (269 Kč na jednu akcii). V roce 2022 (v červenci) vyplatí společnost ŠPVS společnosti VHZ dividendu ve výši 12 000 000 Kč, a to jako podíl na zisku za rok 2021. Akcionáři VHZ rozhodli o tom, že výsledek hospodaření společnosti VHZ, tj. zisk ve výši 30, 5 mil. Kč ponechají na účtech nerozděleného zisku společnosti. Prostředky tak budou použity pro obnovu a správu vodohospodářského majetku společnosti VHZ. Kompletní informace o hospodaření společnosti VHZ jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti – tato je k dispozici na webových stránkách společnosti. 

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti VHZ

Centrální vodárenský dispečink
provozovatele ŠPVS

+420 583 317 202

Naplánovat trasu

Napište nám

* - Pole označené * jsou požadované