Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Poslání společnosti

Posláním Vodohospodářských zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) je zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Cílem naší činnosti je dlouhodobě udržitelné provozování vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně zařízení na čištění vod, jejich systematické a průběžné rozšiřování a modernizování. VHZ plní své poslání s maximálním ohledem na potřeby občanů a firem z šumperského okresu a v náročném prostředí svého působení usiluje o dlouhodobě udržitelné ceny vodného a stočného. VHZ se okrajově zabývá rovněž problematikou dešťových kanalizací, které jsou ovšem jinak v majetku třetích osob.

VHZ usiluje o plnění následujících strategických cílů:


1. zajištění provozování vodovodů a kanalizací v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
2. zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby ve vazbě na dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod;
3. zajištění dostatečných prostředků na obnovu majetku vodovodů a kanalizací a kvalitní péče o vodovody a kanalizace;
4. efektivní správa a rozvoj infrastruktury;
5. uplatnění jednotné solidární ceny pro vodné a stočné v oblasti působnosti VHZ;
6. udržení jednotné solidární ceny pro vodné a stočné v oblasti působnosti VHZ;
7. dodržování stávajících dotačních podmínek dle pravidel OPŽP;
8. zajišťování možnosti dalšího využití dotačních programů;
9. zajištění efektivního provozování vodovodů a kanalizací po roce 2020.

Vývoj a historie společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. (VHZ) je akciovou společností 100% vlastněnou městy a obcemi šumperského okresu. Ve své činnosti navazuje VHZ na dřívější organizace a je pokračovatelem hrdé tradice vodárenství v regionu.

Akciová společnost VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení někdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem společnosti byl tehdejší Fond národního majetku a členy jednatřicet měst a obcí. Poměr rozdělení akcií mezi obce odpovídal podílu na hodnotě společného majetku. 

Významným milníkem ve vývoji společnosti byl vstup České republiky do Evropské unie. VHZ je příjemcem významných finančních prostředků z dotačních titulů, což s sebou přináší zvýšené nároky na kvalitní management a řízení organizace.

Co a jak VHZ dělá

VHZ vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod (ČOV) a některé dešťové zdrže v okrese Šumperk. VHZ investuje do rozšiřování a modernizace řadu s cílem minimalizovat provozní ztráty vody, které vznikají v zastaralé infrastruktuře. Součástí naší práce je ale i nahrazování starých zdrojů novými kvalitními zdroji podzemní vody. Významným z hlediska investic a plánování je zajištění maximálního možného počtu připojených domácností a podniků k vodovodním a kanalizačním stokám. Pracujeme s cílem maximální ochrany životního prostředí a podle principů udržitelného rozvoje.

Jak to VHZ celé financuje

Všechny investiční akce VHZ finančně pokrývá z vlastních prostředků a s pomocí dotací z veřejných zdrojů z rozpočtu ČR i dotačních titulů, zejména Evropské unie a národních zdrojů. V minulých letech byla VHZ ve snaze zajistit na své projekty příspěvky z veřejných prostředků opakovaně úspěšná.

Stanovy společnosti

Stanovy společnosti VHZ Šumperk, a.s. platné od 22. 2. 2019 - platnost do 31. 12. 2020

Stanovy společnosti VHZ Šumperk, a.s. platné od 1.1.2021

Struktura společnosti a akcionáři

Akcionáři společnosti jsou obce, které díky svým akciím mají kontrolu nad její správou a strategickým směřováním. Během prvních dvou desítek let fungování společnosti se počet akcionářů postupně snížil až na dnešních 28. Akcionáři se scházejí na valných hromadách, kde rozhodují mimo jiné o obsazení představenstva, dozorčí rady nebo o všech zásadních investičních akcích. 

Seznam všech akcionářů Vodohospodářských zařízení Šumperk, a. s. (řazeno dle abecedního pořádku):

 1. obec Bludov http://www.bludov.cz/
 2. město Hanušovice http://www.hanusovice.info/
 3. obec Hraběšice http://www.hrabesice.eu/
 4. obec Chromeč http://chromec.zabrezsko.cz/
 5. obec Jestřebí http://www.obecjestrebi.cz/
 6. obec Krchleby http://www.obec-krchleby.estranky.cz/
 7. město Loštice http://www.mu-lostice.cz/
 8. obec Loučná nad Desnou http://www.loucna-nad-desnou.cz/
 9. obec Maletín www.maletin.cz
 10. obec Mírov http://www.obecmirov.cz/
 11. město Mohelnice http://www.mohelnice.cz/
 12. obec Moravičany http://www.obec-moravicany.cz/
 13. obec Nemile http://www.nemile.cz/
 14. obec Olšany http://www.olsany.cz/
 15. obec Petrov nad Desnou www.petrovnaddesnou.cz/
 16. obec Postřelmůvek http://www.postrelmuvek.cz/
 17. obec Rájec http://rajec.zabrezsko.cz/
 18. obec Rapotín http://www.rapotin.cz/
 19. obec Ruda nad Moravou http://www.ruda.cz/new/index.php
 20. obec Sobotín http://www.sobotin.cz/
 21. město Staré Město www.mu-staremesto.cz/
 22. obec Stavenice http://www.stavenice.cz/
 23. město Šumperk http://www.sumperk.cz/
 24. obec Třeština http://www.mesta.obce.cz/trestina/
 25. obec Velké Losiny http://www.losiny.cz/
 26. obec Vikýřovice http://www.vikyrovice.cz/
 27. obec Vyšehoří http://www.vysehori.cz/
 28. město Zábřeh http://www.zabreh.cz/

Profil vedení

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk spravují dva orgány - v čele stojí představenstvo, kontrolní činnost má v kompetenci dozorčí rada. V čele týmu zaměstnanců VHZ stojí výkonný ředitel, který se zodpovídá předsedovi představenstva.

Představenstvo rozhoduje o všech investičních akcích a stanovuje také ceny vodného a stočného pro jednotlivá období. Dozorčí rada projednává hospodaření společnosti, změny v majetkových poměrech apod. V obou těchto orgánech působí zástupci jednotlivých akcionářů. 

Konkrétní správu a provoz majetku společnosti zajišťuje na základě dlouhodobých smluv akciová společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Ta platí za provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VHZ Šumperk, a.s. nájemné. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. je dceřinou (100% vlastněnou) společností společnosti VHZ Šumperk, a.s. 

Předseda představenstva: Martin Hoždora.

Členové představenstva: Mgr. Jan Špička, Ing. Petr Novotný, Mgr. Pavel Doubrava, Jan Konečný, RNDr. František John, Ph. D.


Předseda dozorčí rady: Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.

Členové dozorčí rady: Mgr. Bohuslav Hudec, Vladimír Hroch.